سوالات استخدامی نفت گروه شغلی تاسیسات

سوالات استخدامی نفت گروه شغلی تاسیسات

سوالات استخدامی نفت گروه شغلی تاسیسات نمونه سوالات استخدامی تاسیسات شرکت نفت   سوالات استخدامی شرکت رشته شغلی تاسیسات ویژه استخدامی جدید شامل دروس تخصصی(ترمودینامیک ۲- مکانیک سیالات ۳- انتقال حرارت ۴- مقاومت مصالح ۵- متالورژی در تولید ۶- طراحی قالب و قالبسازی – دینامیک ۸- ماشین ابزار و …) همراه یا سوالات عمومی این … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی رشته روانشناسی

سوالات استخدامی رشته روانشناسی

سوالات استخدامی رشته روانشناسی نمونه سوالات استخدامی تخصصی روانشناسی دانلود سوالات استخدامی روانشناسی با پاسخنامه   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشته روانشناسی مقاطع کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ سوالات تخصصی رشته روانشناسی(کلیه دروس تخصصی)گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف با پاسخنامه     این بسته برای … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی رشته شیمی

سوالات استخدامی رشته شیمی

سوالات استخدامی رشته شیمی نمونه سوالات استخدامی تخصصی شیمی دانلود سوالات استخدامی شیمی با پاسخنامه   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشته مهندسی شیمی مقاطع کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ سوالات تخصصی رشته مهندسی شیمی(انتقال جرم-عملیات واحد-کنترل فرآیند-طراحی راکتور-انتقال حرارت-موازنه انرژی و مواد- شیمی عالی-شیمی عمومی-شیمی … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی رشته معماری

سوالات استخدامی رشته معماری

سوالات استخدامی رشته معماری نمونه سوالات استخدامی تخصصی معماری سوالات تخصصی معماری استخدامی   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشته مهندسی معماری مقاطع کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ سوالات تخصصی رشته معماری(ترسیم-نظارت مهندسی-جرییات اجرایی ساختمان-معماری-طراحی و …)گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف     این بسته برای چه آزمونهای … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی تخصصی حقوق

سوالات استخدامی تخصصی حقوق

سوالات استخدامی تخصصی حقوق نمونه سوالات استخدامی رشته حقوق منابع آزمون استخدامی تخصصی حقوق   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشته حقوق مقاطع کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ سوالات تخصصی رشته حقوق دروس(آئین دادرسی-حقوق تجارت-حقوق اداری-حقوق مدنی-تربیت اسلامی و …)گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف   … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی تخصصی مدیریت

سوالات استخدامی تخصصی مدیریت

سوالات استخدامی تخصصی مدیریت نمونه سوالات استخدامی تخصصی رشته مدیریت منابع استخدامی رشته مدیریت   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشته مدیریت مقاطع کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ سوالات تخصصی رشته مدیریت دروس(بازاریابی-بودجه-افتصاد خرد-بازاریابی-تئوریهای مدیریت-پژوهش-آمار-ریاضی و ….)گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف     این بسته … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی تخصصی حسابداری

سوالات استخدامی تخصصی حسابداری

سوالات استخدامی تخصصی حسابداری نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشته حسابداری مقاطع کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ سوالات تخصصی رشته حسابداری دروس(حسابداری مالی-حسابداری صنعتی-حسابداری دولتی-اصول تنظیم بودجه-حسابرسی-تئوری سازمان و مدیریت-روش تحقیق-اداری-بهبود روشها و… )گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری سوالات تخصصی کارشناس امور اداری   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشته شغلی کارشناس امور اداری -مسئول خدمات اداری-مدیریت   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ سوالات تخصصی رشته شغلی کارشناس امور اداری گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف     این بسته برای … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی رشته شغلی کارتوگراف

سوالات استخدامی رشته شغلی کارتوگراف

سوالات استخدامی رشته شغلی کارتوگراف سوالات تخصصی استخدامی کارشناس کارتوگرافی   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات تخصصی استخدامی کارشناس کارتوگرافی ویژه رشته کارتوگراف   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ ۱-سوالات تخصصی رشه رشته کارتوگراف گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف ۲-سوالات عمومی   این بسته برای چه آزمونهای استخدامی … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی کارشناس امور حراست

سوالات استخدامی کارشناس امور حراست

سوالات استخدامی کارشناس امور حراست سوالات استخدامی تخصصی رشه شغلی مامور حراست   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشه شغلی مامور حراست   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ ۱-سوالات تخصصی رشه شغلی مامور حراست گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف ۲-سوالات عمومی   این بسته برای چه … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اجتماعی

سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اجتماعی

سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اجتماعی سوالات استخدامی تخصصی رشته شعلی کارشناس مطالعات اجتماعی   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی رشته شعلی کارشناس مطالعات اجتماعی   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ ۱-سوالات تخصصی رشته شغلی رشته شعلی کارشناس مطالعات اجتماعی گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف ۲-سوالات عمومی … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی کارشناس امور فرهنگی

سوالات استخدامی کارشناس امور فرهنگی

سوالات استخدامی کارشناس امور فرهنگی سوالات تخصصی کارشناس امور فرهنگی   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی کارشناس امور فرهنگی   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ ۱-سوالات تخصصی رشته شغلی امور فرهنگی گردآوری شده از آزمونهای استخدامی مختلف ۲-سوالات عمومی   این بسته برای چه آزمونهای استخدامی … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی استانداری کارشناس برنامه ریزی

سوالات استخدامی استانداری کارشناس برنامه ریزی

سوالات استخدامی استانداری کارشناس برنامه ریزی سوالات تخصصی استانداری رشته برنامه ریزی   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی و عمومی استانداری و ارگانهای وابسته رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ ۱-سوالات تخصصی کارشناس برنامه ریزی آزمونهای دوره های قبل ۲-سوالات عمومی … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی

سوالات استخدامی کارشناس مدیریت منابع انسانی نمونه سوالات استخدامی کارشناس مدیریت منابع انسانی   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی و عمومی کارشناس مدیریت منابع انسانی   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ ۱-سوالات تخصصی مدیریت ۲-سوالات عمومی   این بسته برای چه آزمونهای استخدامی قابل استفاده است؟ … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی سازمان رادیویی تحلیلگر سیستم شبکه

سوالات استخدامی سازمان رادیویی تحلیلگر سیستم شبکه

سوالات استخدامی سازمان رادیویی تحلیلگر سیستم شبکه سوالات استخدامی رشته تحلیلگر سیستم شبکه سازمان رادیویی این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی و عمومی سازمان تنظیم مقررات رادیویی ویژه رشته های کامپیوتر-فناوری اطلاهات-برق-شبکه -ریاضی و …   این بسته شامل چه سوالاتی است؟ ۱-سوالات تخصصی (برنامه نویسی-تحقیق در عملیات-آمار-ریاضیات تخصصی-ساختمان … ادامه ی مطلب

سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات رادیویی کارشناس ارتباط مخابرات

سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات رادیویی کارشناس ارتباط مخابرات

سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات رادیویی رشته کارشناس ارتباط مخابرات سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات رادیویی رشته الکترونیک سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات رادیویی رشته برق   این بسته برای چه رشته های دانشگاهی قابل استفاده است؟ سوالات استخدامی تخصصی و عمومی سازمان تنظیم مقررات رادیویی ویژه رشته های برق-الکترونیک-مخابرات و …   این بسته شامل … ادامه ی مطلب